Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Akershus
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Aust-Agder
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

έως 22.04.2018 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
Night to Saturday increase to storm force 9 in eastern regions, local sorm force 10 on the peaks. Decreasing Saturday afternoon. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Natt til lørdag økning til liten storm 22 m/s , lokalt full storm 25 m/s på toppene. Minkende lørdag ettermiddag. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal

fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Buskerud
έως 22.04.2018 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
Night to Saturday increase to storm force 9 in eastern regions, local sorm force 10 on the peaks. Decreasing Saturday afternoon. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Natt til lørdag økning til liten storm 22 m/s , lokalt full storm 25 m/s på toppene. Minkende lørdag ettermiddag. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal
fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Hedmark
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

έως 21.04.2018 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
West near to gale force 8, in eastern parts north of Langfjella strong gale force 9 in exposed places, from the afternoon decreasing and in the evening force 5. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Vestlig stiv til sterk kuling 20 m/s, i østlige områder nord for Langfjella liten storm 22 utsatte steder, fra ettermiddagen minkende og om kvelden frisk bris 10. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal

fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Møre og Romsdal
έως 21.04.2018 22:59 CET
Χιονοστιßάδες (Πορτοκαλί)
english:
Considerable avalanche danger. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Betydelig skredfare. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal


fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Nordland
έως 21.04.2018 22:59 CET
Χιονοστιßάδες (Κόκκινο)
english:
Very high avalanche danger. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Meget stor snøskredfare. “Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal
fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

έως 21.04.2018 22:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
english:
Locally heavy precipitation from the night to Saturday until Sunday morning. 40-80 mm in 24 hours. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Lokalt store nedbørmengder fra natt til lørdag til søndag morgen. 40-80 mm på 24 timer. “Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal
fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Oppland
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

έως 21.04.2018 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
West near to gale force 8, in eastern parts north of Langfjella strong gale force 9 in exposed places, from the afternoon decreasing and in the evening force 5. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Vestlig stiv til sterk kuling 20 m/s, i østlige områder nord for Langfjella liten storm 22 utsatte steder, fra ettermiddagen minkende og om kvelden frisk bris 10. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal


fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Sør-Trøndelag
έως 21.04.2018 22:59 CET
Χιονοστιßάδες (Πορτοκαλί)
english:
Considerable avalanche danger. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Betydelig skredfare. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal

fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

έως 21.04.2018 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
West near to gale force 8, in eastern parts north of Langfjella strong gale force 9 in exposed places, from the afternoon decreasing and in the evening force 5. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Vestlig stiv til sterk kuling 20 m/s, i østlige områder nord for Langfjella liten storm 22 utsatte steder, fra ettermiddagen minkende og om kvelden frisk bris 10. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal
fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Telemark
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

έως 22.04.2018 22:59 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
english:
Night to Saturday increase to storm force 9 in eastern regions, local sorm force 10 on the peaks. Decreasing Saturday afternoon. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Natt til lørdag økning til liten storm 22 m/s , lokalt full storm 25 m/s på toppene. Minkende lørdag ettermiddag. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal
fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Troms
έως 21.04.2018 22:59 CET
Χιονοστιßάδες (Πορτοκαλί)
english:
Considerable avalanche danger. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Betydelig skredfare. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal
fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Vest-Agder
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Østfold
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Nordland kyst
έως 21.04.2018 22:59 CET
Βροχή (Κίτρινο)
english:
Locally heavy precipitation from the night to Saturday until Sunday morning. 40-80 mm in 24 hours. Consider the need for preventive measures. Emergency operators should consider ongoing need for preparedness.

norsk:
Lokalt store nedbørmengder fra natt til lørdag til søndag morgen. 40-80 mm på 24 timer. “Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal

fortløpende vurdere behov for beredskap.
 

Telemark kyst
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Vest-Agder kyst
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Vestfold kyst
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Østfold kyst
έως 21.04.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
There will still be high temperatures and snow melting. It will be gradually colder from Saturday. The snow melting continues and will lead to large water flow in streams and smaller rivers, which drain snowy areas up to about 700 - 1000 m oh. Regulations will in some cases act as flood damping, and therefore the notification will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full notice on Varsom.no. Purification of drainage routes and streaks is recommended. Keep waterways and drainage pipes free from snow / ice, sediments, trash, twig and leaves. Stay away from rivers / streams with large water flow.

norsk:
Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA