Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Aust-Agder
έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Buskerud
έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Finnmark
έως 23.02.2020 00:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Finnmark: Fredag og lørdag er det ventet lokal snøfokk på grunn av kraftig vind fra sør i kombinasjon med lokalt store snømengder siste døgnet.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Finnmark: Friday and Saturday it is expected local blowing snow due to strong southerly wind in combination with locally large amount of snow previous day.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Hedmark
έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Hordaland
έως 23.02.2020 08:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet sør for Stad: Fra lørdag morgen til søndag morgen ventes det en del snø over 500 meter, lokalt 30-50 cm. Det ventes også sterk vind, og derfor vanskelige kjøreforhold i høyden.

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet south of Stad: From Saturday morning to Sunday morning it is expected snow above 500 meter, locally 30-50 cm. Strong winds and snow will give difficult driving conditions in the mountains.

Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Møre og Romsdal
έως 22.02.2020 18:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Møre og Romsdal: Fredag ettermiddag er det venta vindkast frå sørvest på 27-33 m/s utsette stader
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Møre og Romsdal: Friday afternoon it is expected wind gust from southwest up to 27-33 m/s in exposed areas.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Nordland
έως 22.02.2020 06:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen: Seint fredag kveld og natt til lørdag ventes sørvest full storm utsatte steder, med kraftige vindkast på 30-35 m/s.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Salten, Ofoten, Lofoten and Vesteraalen: Late Friday evening and early Saturday morning expected southwest storm force 10 in exposed places, with wind gusts around 30-35 m/s.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

έως 22.02.2020 15:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Nordland: Snøvær og kraftig vind fra sør og sørvest gir snøfokk i fjellet.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Nordland: Snow and strong winds from south and southwest gives blowing snow in the mountains.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Oppland
έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Rogaland
έως 23.02.2020 08:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet sør for Stad: Fra lørdag morgen til søndag morgen ventes det en del snø over 500 meter, lokalt 30-50 cm. Det ventes også sterk vind, og derfor vanskelige kjøreforhold i høyden.
Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet south of Stad: From Saturday morning to Sunday morning it is expected snow above 500 meter, locally 30-50 cm. Strong winds and snow will give difficult driving conditions in the mountains.
Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Sogn og Fjordane
έως 23.02.2020 08:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Vestlandet sør for Stad: Fra lørdag morgen til søndag morgen ventes det en del snø over 500 meter, lokalt 30-50 cm. Det ventes også sterk vind, og derfor vanskelige kjøreforhold i høyden.


Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Vestlandet south of Stad: From Saturday morning to Sunday morning it is expected snow above 500 meter, locally 30-50 cm. Strong winds and snow will give difficult driving conditions in the mountains.


Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Sør-Trøndelag
έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Telemark
έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Vest-Agder
έως 23.02.2020 07:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Vind og snø gir snøfokk.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: Risk blowing snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 22.02.2020 10:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Åna Sira: Sørvestlig stiv kuling 15 m/s, fra fredag ettermiddag periodevis sterk kuling 20 m/s.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Aana Sira: Southwest near gale force 7, from Friday afternoon occasionally gale force 8.
If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Finnmark kyst
έως 22.02.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Torsvåg - Fruholmen: Fra fredag kveld sørlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder, fra lørdag morgen sterk kuling 20 m/s.

Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Torsvaag - Fruholmen: From Friday evening south near gale force 7 in exposed places, from Saturday morning gale force 8

Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
έως 22.02.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fedje - Måløy: I dag, fredag, fortsatt sørvest sterk kuling 20 m/s, fredag formiddag økning til sørlig liten storm 22 m/s, seint fredag ettermiddag minking til stiv til sterk kuling 20 m/s.
Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Fedje - Maaloey: Today, Friday, still southwest gale force 8, late Friday morning increasing to south strong gale force 9, late Friday afternoon decreasing to near gale force 7 to gale force 8.
Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Møre og Romsdal kyst
έως 22.02.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Måløy - Svinøy: I dag, fredag, fortsatt sørvest sterk kuling 20 m/s, fredag formiddag økning til full storm 25 m/s, kortvarig sterk storm til orkan 33 m/s, fra fredag kveld liten storm 22 m/s.

Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. Ualminnelig høye bølger. Synsvidden nedsettes. Voldsomme bølger. Synsvidden nedsettes betydelig.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Svinoey: Today, Friday, still southwest gale force 8, late Friday morning increasing to storm force 10 , brief violent storm force 11 to hurricane force 12, from Friday evening strong gale force 9.

Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility. Exceptionally high waves. Very large amounts of airborne spray severely reduce visibility. Huge waves. Visibility is greatly reduced.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
έως 22.02.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svinøy - Frøya: I dag, fredag, fortsatt sørvest sterk kuling 20 m/s, fredag formiddag økende til liten storm 22 m/s, kortvarig full storm 25 m/s, først i sørlige del. Fra lørdag morgen sørvest sterk kuling.

Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Svinoey - Froeya: Today, Friday, still southwest gale force 8, late Friday morning increasing to severe gale force 9, brief storm force 10 m/s, first in southern part. From Saturday morning southwest gale force 8.

Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nordland kyst
έως 22.02.2020 14:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Andenes - Torsvåg: Fredag ettermiddag økning til sørlig stiv kuling 15 m/s, fra sent fredag kveld sterk kuling 20, lørdag morgen forbigående sørvestlig liten storm 22
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Andenes - Torsvaag: Friday afternoon increasing south near gale force 7, from late Friday evening force gale 8, Saturday morning brief soutwest severe gale force 9
If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
έως 22.02.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Måløy - Svinøy: I dag, fredag, fortsatt sørvest sterk kuling 20 m/s, fredag formiddag økning til full storm 25 m/s, kortvarig sterk storm til orkan 33 m/s, fra fredag kveld liten storm 22 m/s.
Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. Ualminnelig høye bølger. Synsvidden nedsettes. Voldsomme bølger. Synsvidden nedsettes betydelig.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Svinoey: Today, Friday, still southwest gale force 8, late Friday morning increasing to storm force 10 , brief violent storm force 11 to hurricane force 12, from Friday evening strong gale force 9.
Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility. Exceptionally high waves. Very large amounts of airborne spray severely reduce visibility. Huge waves. Visibility is greatly reduced.

Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
έως 22.02.2020 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svinøy - Frøya: I dag, fredag, fortsatt sørvest sterk kuling 20 m/s, fredag formiddag økende til liten storm 22 m/s, kortvarig full storm 25 m/s, først i sørlige del. Fra lørdag morgen sørvest sterk kuling.


Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Svinoey - Froeya: Today, Friday, still southwest gale force 8, late Friday morning increasing to severe gale force 9, brief storm force 10 m/s, first in southern part. From Saturday morning southwest gale force 8.


Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Telemark kyst
έως 22.02.2020 10:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Åna Sira: Sørvestlig stiv kuling 15 m/s, fra fredag ettermiddag periodevis sterk kuling 20 m/s.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Aana Sira: Southwest near gale force 7, from Friday afternoon occasionally gale force 8.
If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Troms kyst
έως 22.02.2020 14:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Andenes - Torsvåg: Fredag ettermiddag økning til sørlig stiv kuling 15 m/s, fra sent fredag kveld sterk kuling 20, lørdag morgen forbigående sørvestlig liten storm 22

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Andenes - Torsvaag: Friday afternoon increasing south near gale force 7, from late Friday evening force gale 8, Saturday morning brief soutwest severe gale force 9

If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
έως 22.02.2020 10:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Åna Sira: Sørvestlig stiv kuling 15 m/s, fra fredag ettermiddag periodevis sterk kuling 20 m/s.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Aana Sira: Southwest near gale force 7, from Friday afternoon occasionally gale force 8.

If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
έως 22.02.2020 10:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Åna Sira: Sørvestlig stiv kuling 15 m/s, fra fredag ettermiddag periodevis sterk kuling 20 m/s.Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Aana Sira: Southwest near gale force 7, from Friday afternoon occasionally gale force 8.If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Østfold kyst
έως 22.02.2020 10:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Åna Sira: Sørvestlig stiv kuling 15 m/s, fra fredag ettermiddag periodevis sterk kuling 20 m/s.


Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Aana Sira: Southwest near gale force 7, from Friday afternoon occasionally gale force 8.


If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA